Vedtægter

Vedtægter

Bentley Brugerforening i Danmark

1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Bentley Brugerforening i Danmark, bentleyuser.dk, og dens hjemsted er formandens. Foreningens sprog er dansk. "Leverandørerne" er i det følgende en betegnelse for Bentley og Bentley ejede selskaber.

2. Formål
Foreningens formål er at formidle viden, kontakt og informationer til og mellem medlemmerne. Disse formål søges blandt andet opnået ved:

  • at yde en ikke profitgivende formidling af viden og informationer til brugerne
  • at motivere til dannelse af interessegrupper og studiekredse for forskellige emner relaterede til Leverandørernes produkter
  • at understøtte medlemmernes ønsker og krav over for Leverandørerne
  • at sikre udveksling af viden og erfaringer gennem afholdelse af nationale brugerarrangementer og deltagelse i internationale arrangementer
  • Foreningen optager i øvrigt aktiviteter efter medlemmernes ønsker.

3. Medlemmer

3.1
Som medlem kan optages brugere af Leverandørernes produkter. Ved Leverandørernes produkter forstås software der produceres, leveres eller markedsføres af Leverandørerne. Som brugere betragtes personer eller virksomheder, der enten ejer eller anvender en eller flere af Leverandørernes software licenser eller har underskrevet en kontrakt om leverance. Medlemskabet registreres som enten firma-medlemskab eller personligt medlemskab med mulighed for differentieret kontingent. Personer, der er dækket af firmamedlemskab, kan ikke tegne personligt medlemskab. Associerede medlemmer betaler ikke kontingent og har ikke stemmeret.

3.2
Organisationer, firmaer mv. ejet af Leverandørerne og personer ansat af Leverandørerne kan ikke optages som medlemmer.

3.3
Hvert medlem deltager i foreningen med én stemme. Firmamedlemmerne kan til foreningens møder deltage med det antal medarbejdere, man ønsker.

3.4
Medlemskab ophører for et medlem, som ikke længere opfylder de i 3.1 fastsatte betingelser.

3.5
Et medlem kan udtræde af foreningen med 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af et regnskabsår.

3.6
Medlemskab bortfalder efter bestyrelsens beslutning for et medlem, som overtræder de forpligtelser, der gælder for medlemmerne ifølge foreningens vedtægter eller ifølge andre regler, som måtte blive fastsat af generalforsamlingen, til fremme af foreningens formål.

3.7
Foreningen fører en fortegnelse over de enkelte medlemmernes repræsentants navn, firmanavn, adresse, telefonnummer, fax samt email, hvortil indkaldelser, meddelelser og lignende kan fremsendes. Derudover føres en fortegnelse over andre kontaktpersoner i det omfang bestyrelsen finder det relevant.

3.8
Ved udtrædelse af foreningen, kan der ikke gøres krav på allerede indbetalt kontingent.

3.9
Studerende kan optages som associerede medlemmer uden stemmeret.

4. Generalforsamlinger:

4.1
Generalforsamlingen har indenfor de i denne vedtægt afstukne grænser den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

4.2
Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året og senest 14 måneder efter den forrige generalforsamling.

4.3
Den ordinære generalforsamling indkaldes med 21 dages varsel ved skriftlig indkaldelse til alle medlemmer.

4.4
Selvstændige forslag som medlemmerne måtte ønske behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være anmeldt skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Indkommende forslag fremsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

4.5
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller den ordinære generalforsamlings beslutning, eller efter forlangende af mindst én tredjedel af foreningens medlemmer, hvilket forlangende tillige skal angive hensigten med generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen skal i sidstnævnte tilfælde indkaldes inden 14 dage efter forlangendet skriftligt er meddelt bestyrelsen og med mindst 14 dages varsel.

4.6
Dagsorden og de forslag, der agtes fremsat for generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab med lovmæssige påtegninger, udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen.

4.7
Stemmeafgivning sker skriftligt og hemmeligt med mindre forsamlingen vedtager en anden afstemningsmåde.

4.8
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

a) Valg af dirigent
b) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
c) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse.
d) Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne.
e) Forelæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent.
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer.
g) Eventuelt.

4.9
Generalforsamlingen afgør, hvis ikke andet er foreskrevet i vedtægterne, alle anliggender ved simpelt flertal.

4.10
Beslutning om opløsning af foreningen kræver at to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for.

4.11
Der føres referat af forhandlingerne på generalforsamlingen, og dette sendes til samtlige medlemmer.

5. Formand og bestyrelse

5.1
Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af 4-7 medlemmer der er bosiddende i Danmark. Bestyrelsesposter er personlige, jf. dog 5.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv (ved valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær) på et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen. Iøvrigt fordeler bestyrelsen opgaverne mellem sig.

5.2
Der føres referat af forhandlingerne i bestyrelsen.

5.3
Bestyrelsens medlemmer vælges for to år. Suppleanter og revisor er på valg hvert år. Afgående medlemmer kan genvælges. Ved første generalforsamling vælges de 2 bestyrelsesmedlemmer, der får færrest stemmer, dog kun for et år. I tilfælde af fredsvalg eller stemmelighed vælges næstformand og kasserer kun for et år.

I tilfælde af forfald blandt bestyrelsen, suppleres denne af suppleanter i den rækkefølge, hvori de er valgt.

5.4
Beslutninger i bestyrelsen foretages ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

5.5
Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Hvis formanden har forfald træder næstformanden i hans sted.

6. Kontingent, formue, regnskab og revision

6.1
Fra hvert medlem opkræves et årligt kontingent. Kontingentsatser fastlægges på den årlige generalforsamling.

6.2
Foreningens formue ejes af foreningen, og udtrådte medlemmer kan ikke gøre krav på andele af denne.

6.3
Ved foreningens eventuelle opløsning fordeles foreningens formue i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning.

6.4
Foreningens drift, herunder udgifter til deltagelse i møder af fælles interesse, finansieres ved afholdelse af overskudsgivende arrangementer og/eller kontingent.

6.5
Foreningens regnskab løber fra 1. august til 31. juli det følgende år. Dog løber første regnskabsår fra 1. januar 2002 til 31. juli 2002.

6.6
Kassereren fører foreningens regnskab, som skal forelægges på den årlige generalforsamling til godkendelse.

6.7
Foreningens regnskab skal være påtegnet af revisorerne inden forelæggelse for generalforsamlingen.

7. Kommunikation:
Foreningens meddelelser til medlemmerne, herunder kontingent opkrævninger og mødeindkaldelser udsendes via email. Det forudsættes således at alle medlemmerne anvender elektronisk post.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 21. november 2005.